КОЛИ ПОД НАЕМ

Туристичска Агенция "ИНТЕРТРАВЕЛ" - София предлага услугата "Ren a car" на "Автоджет" - дългогодушен наш партнъор

Информация за предлаганите автомобили можете да намерите на сайта на нашия партньор https://autojet.bg/

УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ


  • 1.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МПС
1.1 Наемателят трябва да е навършил 21 години и да притежава редовни лични документи: лична карта и свидетелство за правоуправление.
1.2 Минималният срок за наемане на автомобил е 24 часа. Той се издава на наемателя със задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Наемателят е задължен да върне автомобила с всички предадени му документи и оборудване в уговорения срок и място в същото състояние.
1.3 При неспазване на срока за връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя най-късно 5 часа преди изтичане на договора. В този случай наемателят може да продължи да ползва автомобила, при положение, че същият няма резервация. За всеки допълнителен ден наемодателят заплаща съответният наем съгласно договора сключен при наемане на автомобила.
1.4 При неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от два часа от изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, автомобила се счита за присвоен и наемодателят уведомява компетентите органи, като си запазва всички права по този договор. При просрочване на договорен час на връщане с повече от 2 (два) часа се начислява допълнителен наемен ден.


  • 2.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
2.1. Наемната цена на автомобила включва:
Неограничен пробег ; Застраховка”гражданска отговорност”; Застраховка на превозното средство срещу всички рискове (вж,т.3.5) ;Пътен данък.
2.2 Наемната цена на автомобила и депозита се заплащат от наемателя при
подписване на договора и приемо-предавателния проткол.
2.3 В случаите, когато клиентът реши да върне наетият от него автомобил по-рано от датата, посочена в договора, той трябва да предупреди наемодателя минимум 5 часа преди връщането както и да получи 30 % от дневния наем за оставащите неизползвани дни по договора. Когато тази уговорка не е спазена наемодателят си запазва правото да задържи цялата сума за неизползваните дни по договора. За месеците Юли и Август пари за неизползвани по договор дни не се връщат.
2.4 Наемната цена на автомобила не включва гориво, той се предава и приема с пълен резервоар. Ако клиента върне автомобила с непълен резервоар, то той трябва да заплати стойността на горивото до пълен резервоар + 5 EURO неустойка.
2.5 В наемната цената, посочена в договора за наемане на автомобил не е включено ДДС, което се дължи от наемателя при всякакъв вид заплащане.
2.6. В случаите, когато клиент желае да наеме автомобил за пътуване извън рамките на страната то той:
• Заплаща 5 евро допълна такса върху дневния наем на съответния автомобил.
• Заплаща такса от 52 евро такса(добавък на застраховка кражба извън страната)
• Заплаща”зелена карта” ценатана която се определя от броя на дните престой извън рамките на страната.
• В някои случaй попълва и собственоръчно подписва декларация, с която се задължава да заплати 100% стойността на автомобила, в случай, че той бъде откраднат извън страната.
• Заплаща депозит допълнително определен от наемодателят.


  • 3.ПРИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И КРАЖБИ:
3.1. Ако автомобилът се върне с липсващо гориво, липси и дребни повреди причинени от наемателя, то стойността им се удържа от депозита.
3.2 При какъвто и да е пътен инцидент, независимо дали наемателят е виновен или не, той трябва задължително да изчака органите на реда и да се снабди с полицейски протокол за инцидента. При доказана вина на наемателя за пътен инцидент, то той трябва да заплати равностойността на дневния наем на автомобила, за всеки ден в който същото превозно средство е в сервиз и е на практика неизползваемо, както и всички косвени разходи възникващи в следствие на същия инцидент ( в рамките на депозита ).В случай на ПТП наемателят незабавно трябва да уведоми наемодателя.
3.3 Ако клиент загуби документи или ключове на наетия автомобил, е длъжен да заплати всички възможни възникващи разходи в следствие на това.
3.4 Ако наетият автомобил бъде откраднат, а документите и/или ключовете на наетото превозно средство не са у наемателя, то последния носи пълна парична отговорност за автомобила.
3.5. При възникване на необходимост наетия автомобил да бъде подменен по вина на наемателя, последния дължи на наемодателя разходите по транспортиране на подменящия автомобил, както и разходите за транспортиране на подменения автомобил.
При необходимост от подмяна на наетия автомобил, която не се дължи на виновно поведение от страна на наемателя отстраняването на повредата се извършва от и за сметка на наемодателя.
3.6. Застраховката не включва повреди по гумите и чистачките на автомобила. При констатирани повреди по същите наемателят заплаща стойността им.


  • 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
4.1 Наемателят няма право да използва автомобила за участие в състезания, обучения, тренировки, да тегли ремаркета, както и да пренася едри и насипни товари, без изрично разрешение от наемодателя.
4.2 Наемателят няма право да управлява автомобила в пияно състояние, или след употреба на упойващи и наркотични медикаменти.
4.3 Наемателят нямa право да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, освен в случаите, когато предварително е изготвено пълномощно от наемодателя.


  • 5.ОБОРУДВАНЕ И УСЛУГИ:
5.1 По желание на клиента автомобилите могат да бъдат снабдени с детско столче или багажник за ски: безплатно.
5.2 Безплатна доставка между 9.00 и 18.00 ч. всеки работен ден
5.2 При доставка или прибиране на МПС в извънработно време от адрес посочен от клиента калкулациите са съответно:
• За района на гр.София - 8 EURO
• При наемане или връщане на летище София-8 EURO
• Извън територията на София-0.20 EURO /km
5.3 Ползване на шофьор в рамките на страната за един ден /в рамките на шест часа/ -
15 EURO, като за всеки допълнителен час наемателят заплаща по 5 EURO.
5.4 Доставка/прибиране в границите на страната: 60-70 euro

Име, фамилия:*
E-mail:*
Телефон:
Допълнителни
изискванияПолетата с * са задължителни.